Вебмайстрам: "Допоможіть проекту та ідеї – розмістіть посилання на сайт на своїх сайтах. Дякую!"

Як можна бачити з наявних визначень, існують певні розбіжності у формулюванні термінів етнос, нація, народ, народність. В різні часи в різних державах, мовах існували певні відмінності. То ж, варто повернутись до них і ще раз уважно прослідкувати які відмінності існують між терміном нація та етнос.

Коли я читаю ці визначення, то розумію, що етнос та нація майже одне і те ж само: "група людей, що характеризується спільністю мови, території, особливостями побуту, культури" та "спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури". Я виділив навмисно ключові слова, щоб було зрозуміло, що спільність мови, культури, території є одночасно у визначеннях нації і у визначенні етносу.

На жаль, в такій ситуації не варто розраховувати на правильне розуміння з боку незацікавлених та/або неосвічених громадян. Така ситуація з термінологією означає лише одне – відсутність єдиного розуміння суті питання і необхідність повного переформулювання цих термінів згідно нових умов сучасності.

------------ початок цитування ------------

Етнос (греч. – народ) – група людей, об'єднаних спільними ознаками: об'єктивними або суб'єктивними. Різні напрямки в етнології включають в ці ознаки походження, мову, культуру, територію проживання, самосвідомість та ін. В російською мовою синонімом терміна довгий час було поняття "народ". У науковий обіг поняття "етнос" було введено в 1923 російським ученим-емігрантом С. М. Шірокогоровим.

Раса – стійка сукупність людей, яка склалася природним історичним шляхом, говорить однією мовою і має стійким поєднанням етнічних властивостей, століттями відтворюваних в різних поколіннях.

Етнос (від грец. Etnos – народ) – історично склалася на певній території стійка соціальна спільність людей, об'єднаних спільністю мови, своєрідності культури, побуту, традицій, звичаїв, самосвідомості.

Етнос (народ) – це сформована стійка група людей, що характеризується спільністю мови, території, особливостями побуту, культури і етнічним самосвідомістю.

Нація (лат. natio — плем'я, народ) — полісемантичне (багатозначне) поняття, що застосовується для характеристики великих соціокультурних спільнот індустріальної епохи

Нація (від лат. natio — народ, плем'я) — історична спільність людей, що складається в процесі формування певних характерних її ознак

Нація (від латів.(латинський) natio – плем'я, народ), історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.

Нація (від лат. natio – плем'я , народ ) – соціально-економічна, культурно-політична та духовна спільність індустріальної епохи. Існує два основних підходи до розуміння нації: як політичної спільності громадян певної держави і як етнічної спільності з єдиним мовою і самосвідомістю.

Нація і національність

Слід розрізняти такі взаємозалежні, але не ідентичні поняття, як "нація" і "національність". Поняття "національність", виражаючи етнічну спільність, являє собою лише один з факторів нації і народності. Тому воно є вужчим, ніж поняття" нація ". Джерело етнічного зв'язку людей — це спільність культурних характеристик та природних умов буття, що призводять до диференціації даної первинної групи від іншої. Теоретики расизму вважали, що генетичні характеристики є основою етносу, однак це спростовується емпірично (наприклад, абхазькі негри ). Нація — більш складне і пізніше поняття. Якщо етноси існували протягом всієї світової історії, то нації формуються тільки в період Нового і навіть Новітнього часу.

Нація може бути двох видів: поліетнічна (многонародная) або моноетнічна. Етнічно однорідні нації вкрай рідкісні і зустрічаються в основному у віддалених кутках світу (наприклад Ісландії ). Зазвичай нація будується на базі великої кількості етносів , яких звела разом історична доля. Поліетнічним, наприклад, швейцарська, французька, Великобританська, російська, в'єтнамська нації, а американці взагалі не мають ніякого яскраво вираженого етнічного обличчя. Латиноамериканські нації расово неоднорідні – створені з білих , креолів і індіанців – амеріндов .

У деяких випадках синонімом нації є поняття "народ"; в конституційному праві англо-і романоязичних країн — термін, що зазвичай має значення "держава", "суспільство", "сукупність усіх громадян".

У СРСР під нацією частіше розумівся будь-який етнос у складі держави, а для поліетнічної спільності використовувався термін" багатонаціональний народ", до яких ставилися, наприклад, радянський, індійський, американський, югославський і інші. В англомовній термінології (і в більшій частині нинішньої російської термінології) нація зв'язується з державою, наприклад, про індійців пишуть "поліетнічна нація". Деякі дослідники вважають, що визначення етносів як націй в СРСР було пов'язано з політтехнологічної необхідністю використовувати право націй на самовизначення для боротьби з поліетнічними країнами капіталістичного світу...

------------ кінець цитування ------------